Empower Financial Collaboration

Privacyverklaring

FinFlowConnect

FinFlowConnect respecteert jouw privacy

De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens en de beveiliging van alle persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Met dit privacybeleid (“Beleid”) informeren wij je over welke gegevens wij van jou verwerken, waarvoor wij deze gegevens nodig hebben en hoe je bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking.
Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens (inclusief IP-adressen) alleen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen of als je ons je toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de loop van het registreren.

Toepassingsgebied

Dit beleid regelt de verplichtingen van FinFlowConnect (“FFC”) wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Europese Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) in haar huidige versie.

De GDPR of AVG definieert “persoonsgegevens” als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke of rechtspersoon, in het bijzonder aan de hand van een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiekenmerk of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke of rechtspersoon. Dit Beleid beschrijft de procedures die FFC moet volgen bij het verwerken van persoonsgegevens. FFC dient te allen tijde te voldoen aan de hier beschreven procedures en principes.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

FFC verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke of contractuele relatie met jou, ten behoeve van andere gerechtvaardigde belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FFC rust in verband met het toepasselijk recht.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die betrekking hebben op onze relatie met jou. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, omvatten in het bijzonder je contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres en andere informatie, met name in verband starten zakelijke overeenkomst met FFC en het gebruik van onze website. Informatie die niet aan je identiteit kan worden gekoppeld (bijvoorbeeld statistische gegevens over het aantal gebruikers van onze online service), wordt daarentegen niet als persoonsgegevens beschouwd.

Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

In principe verzamelen we persoonlijke gegevens in de volgende gevallen: Wanneer je zakelijke overeenkomst met ons afsluit; wanneer je onze website bezoekt; wanneer je rechtstreeks met ons communiceert; wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief; wanneer je deelneemt aan een enquête; of wanneer je ons je persoonsgegevens om andere redenen verstrekt. In alle gevallen verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en dat voor jou herkenbaar is.

Hoe verwerken wij persoonlijke gegevens?

Dit privacybeleid is erop gericht om de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming te garanderen. De wetgeving inzake gegevensbescherming beschrijft de principes die moeten worden nageleefd door iedereen die in contact komt met persoonlijke gegevens. Volgens deze principes moeten alle persoonlijke gegevens:

 • op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt;
 • voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met die doeleinden;
 • gepast en relevant zijn voor het doel en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden;
 • accuraat zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; alle noodzakelijke stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die niet accuraat zijn wat betreft de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden gewist of gecorrigeerd;
 • niet langer worden bewaard in een vorm die identificatie mogelijk maakt dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • op zodanige wijze worden verwerkt dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door passende technische of organisatorische maatregelen.

Geven we persoonlijke gegevens door?

Uw persoonlijke gegevens worden door ons alleen doorgegeven aan derden als wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij in overleg met u externe evaluaties uitvoeren. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven naar een land buiten de EER (Europese Economische Ruimte) als er contractuele clausules (bijv. EU-modelclausules) of andere garanties van kracht zijn die voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken, zijn strikt gebonden aan een contract in overeenstemming met de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit). We hebben ervoor gezorgd dat de externe dienstverleners de gegevensbeveiliging kunnen garanderen. Ze mogen de verwerking van persoonlijke gegevens alleen overdragen aan een derde partij met onze voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?

We bewaren jouw gegevens in principe zolang onze zakelijke relatie met jou dit vereist of we een legitiem belang hebben bij de verdere opslag ervan. In alle andere gevallen verwijderen we je persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die we moeten blijven bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (we zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende 10 jaar te bewaren).

Welke gegevens worden verwerkt als je onze webpagina's bezoekt?

In principe kan je onze webpagina’s bezoeken zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Wanneer je onze internetpagina’s bezoekt, slaan onze servers elke toegang tijdelijk op in een logbestand. De volgende technische gegevens worden door ons geregistreerd en opgeslagen totdat ze uiterlijk na zeven maanden automatisch worden verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijd van toegang
 • Internetpagina vanwaar de toegang werd verkregen, indien van toepassing met de gebruikte zoekterm
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • uitgevoerde zoekopdrachten
 • het besturingssysteem van uw computer (geleverd door de User Agent)
 • Browser die je gebruikt (verstrekt door de User Agent)
 • Apparaattype in geval van toegang door mobiele telefoons
 • gebruikt transmissieprotocol

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens dient voor de veiligheid en stabiliteit te garanderen van de webpagina(‘s) en voor fouten- en prestatieanalyse, evenals voor interne statistische doeleinden en stelt ons in staat ons internetaanbod te verbeteren. Het IP-adres wordt ook gebruikt om de taal van de website in te stellen. Ten slotte gebruiken we cookies en toepassingen en tools die gebaseerd zijn op het gebruik van cookies wanneer je onze website bezoekt. In het volgende hoofdstuk vindt je hier meer gedetailleerde informatie over.

Wat zijn cookies en wanneer worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Als je de pagina opnieuw oproept, stuurt je browser de inhoud van de cookies terug naar ons en maakt zo herkenning van het eindapparaat mogelijk. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om onze website optimaal voor jou in te richten en het gebruik ervan voor jou gemakkelijker te maken.

Als je cookies niet wilt toestaan, kun je op elk gewenst moment alle cookies in je browser deactiveren en verwijderen. Raadpleeg de helpfuncties van je browser voor meer informatie. Het deactiveren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde functies van onze internetpagina’s niet meer voor je beschikbaar zijn. Als je een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet je de cookies opnieuw deactiveren of verwijderen. Bovendien kunt via de volgende website het gebruik van cookies door derden beheren en deactiveren: youronlinechoices.com. Deze website wordt niet door ons beheerd, zodat wij niet verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de inhoud en beschikbaarheid ervan.

Hoe worden onze trackingtools gebruikt?

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod (website) om het gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek te doen. Hiervoor gebruiken we webanalysetools, met name Google Analytics. De gebruikersprofielen die door deze tools met behulp van analysecookies worden aangemaakt, worden niet gecombineerd met persoonsgegevens. De tools gebruiken de IP-adressen van de gebruikers niet of anonimiseren ze onmiddellijk na het verzamelen in.
Naast de hierboven genoemde gegevens (zie “Welke gegevens worden verwerkt als je onze webpagina’s bezoekt?”), ontvangen wij de volgende informatie:

 • Het navigatiepad dat een bezoeker van de website volgt
 • Verblijfsduur op de website of subpagina
 • Subpagina waarop de website wordt verlaten
 • Land, regio of stad van waaruit toegang is verkregen
 • Eindapparaat (type, versie, kleurdiepte, resolutie, breedte en hoogte van het browservenster)
 • Terugkerende of nieuwe bezoeker

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de internetpagina’s te evalueren. Als je Google Analytics wilt deactiveren, vind je de juiste browser add-on op tools.google.com. Zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk, kan je het aanmaken van gebruikersprofielen volledig voorkomen door het gebruik van cookies in het algemeen uit te schakelen.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonlijke gegevens?

Met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens heb je de volgende rechten:

 • Je kunt informatie opvragen over je opgeslagen persoonsgegevens.
 • Je kunt eisen dat je persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, geblokkeerd of verwijderd.
 • Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Om je rechten uit te oefenen, is een brief per post of e-mail voldoende. Ga daarvoor naar ons contactformulier.

Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met nieuwe en verbeterde technologische ontwikkelingen.

Intrekking van toestemming

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken door een schriftelijke kennisgeving of een e-mail te sturen naar info@finflowconnect.com.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde naar eigen oordeel en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming te wijzigen en aan te vullen. Raadpleeg daarom onze website regelmatig.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze privacyverklaring en alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring is het Belgisch materieel recht van toepassing (met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken).
Alle geschillen of vorderingen tussen jou en FFC vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Hasselt.

Contact

Als je nog vragen hebt over je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens of andere gerelateerde vragen, neem dan contact met ons op via het volgende adres:

FinFlowConnect
Koningin Louisa-Marialaan 129, 3970 Leopoldsburg
info@finflowconnect.com